හෙට දවස ගතකරන්න සිටින නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් සුපිරි ගායක චාමර වීරසිංහ තමන්ගේ මුහුණූපොතේ තබාපු සංවේදී සටහන මෙන්න

හෙට දවස ගතකරන්න සිටින නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් සුපිරි ගායක චාමර වීරසිංහ තමන්ගේ මුහුණූපොතේ තබාපු සංවේදී සටහන මෙන්න

ආදර නිය නංගියේ මල්ලියේ මේ කතාව ඔබගේම පෙම්වතිය පෙම්වතා වෙත හෙට ආදරවන්තයින්ගේ දිනය උනාට ඒ දිනය ඔබගේ ආදරයේ සීමාවක් තබා ගන්න හැගීම්වලට වහල්වෙලා නිකරුනේ ඔබගේ ජීවිතය ඔබ විසින්ම අනතුරේ දාගන්න එපා කියන දෙයි අපටත් කියන්න තියෙන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *