ලංකාවේදී තමන්ට වුන අවමානයේ පළිය ගන්න දකුණු අප්‍රිකානුවන් අප්‍රිකාවේ දී අපේ කණ්ඩායමට කරන්න හදන කවුරුත් නොසිතන දේ මෙන්න

ලංකාවේදී තමන්ට වුන අවමානයේ පළිය ගන්න දකුණු අප්‍රිකානුවන් සූදානමින් ඉන්න බවයි වාර්තාවුනේ . ඒ 2019 පෙබරවාරි මාසයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවේ කරන සංචාරයේදී.මේ ඒ ගැනයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *