මෙන්න අවුරුද්දට බීපු හැමෝටම බිලා වැඩි උනහම මිනිතුවෙන් වෙරි බස්සන අරුම පුදුම විශ්මිත බෙහෙත මෙන්න මේක කරලා ගෙදර යන්න

බිලා වැඩි උනහම මිනිතුවෙන් වෙරි බස්සන අරුම පුදුම විශ්මිත බෙහෙත මෙන්න ඔබත් බිලා වෙරි වෙලා තියනවද වෙරි අඩු කර ගන්න මෙතෙක් දැනන් හිටියේ නැද්ද..ඔන්න එහෙනම් හොදටම බීලා වෙරි වුනාම මේ දේවල් කරලා වෙරි මත අඩු කරගන්න..මේ ගැන ඔබත් දැනුවත් වෙන්න..අමතක කරන්න එපා..

https://youtu.be/_NhxcSXdfVg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *