මුළු රටේම කුණු හෝදන මේ කාන්තාව ඔබත් දැකලා ඇති මේ ඇයගේ කදුළු කතාවයි කුණු වලින් ජීවිතය ජිවත්කරවන තවත් කාන්තාවක්

මුළු රටේම කුණු හෝදන මේ කාන්තාව ඔබත් දැකලා ඇති මේ ඇයගේ කදුළු කතාවයි කුණු වලින් ජීවිතය ජිවත්කරවන තවත් කාන්තාවක්

ඔබත් මේ ගැනත් මොහොතක් හිතන්න මේ ඔබ කරන වැරැද්දෙන් දුක් විදින තවත් එක ජිවිතයක්

කුණු සෝදන කඳුලු

උදේට හවසට යන එන ගමන්, පාර අයිනෙ තැඹිලි පාට ඇඳන් ඉන්න, "කුණු සුද්ද කරන අය" අපට නම් දැක්කත් නොදැක්ක ගානයි. එයින් තැනක නැවතිලා ඔවුන්ගෙ කතාව අහන්න අප මැලිවන්නෙ ඇයි?

Geplaatst door Roar සිංහල op donderdag 30 november 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *