මියගිය පුද්ගලයාගේ අවසන් කැමැත්ත ඉටු කල කිසිමදාක දකින්නට නොලැබුන අමුතුම භුම දානය.බලන්නකෝ මියගිය කෙනාගේ අවසන් කැමැත්ත මොකක්ද කියලා

මිය යැමෙන් පසු සිය හුන්ඩායි සොනාටා වර්ගයේ රිය ද මිනීවළේ තැන්පත් කරන ලෙස කළ ඉල්ලීම අනුව ඔහුගේ ඥාතීන් විසින් එම ඉල්ලීම ඉටු කර තිබෙනවා.සිය සිරුර මිනී පෙට්‌ටියක නොදමා වාහනයේ දමා වළලනු ලෙස මියගිය පුද්ගලයා ඉල්ලා තිබෙනවා.මෙන්න බලන්නකෝ කිසිම දවසක අහන්නවත් නොලැබුන මේ අපුරු භුම දානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *