මාෂි සිරිවර්දන ගිය අවුරුද්දේ NSBM අවුරුදු කුමරිය වී ලංකාවම පිස්සු වට්ටද්දී මේ අවුරුද්දේ NSBM අවුරුදු කුමරියෝ මෙන්න

NSBM අවුරුදු කුමරිය කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු වල ලනාවේම අවධානයට ලක් වුනු අවුරුදු කුමරියන් තමා ඔන්න එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ NSBM අවුරුදු කුමරියෝ ටික

https://youtu.be/8Nsoc21wgno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *