තොරනකට වැඩිය ලයිට් තිබෙන ඇතුලට නගපු ගමන් අන්දමන්ද වෙන ඇතුලේ නයිට් ක්ලබ් එකක් වගේ තිබෙන අලුතෙන්ම කරලියට ආපු බස් එක

තොරනකට වැඩිය ලයිට් තිබෙන ඇතුලට නගපු ගමන් අන්දමන්ද වෙන ඇතුලේ නයිට් ක්ලබ් එකක් වගේ තිබෙන අලුතෙන්ම කරලියට ආපු බස් එක

මෙන්න යනවනම් තවත් සුපිරිම බස් එකක් නයිට් ක්ලබ් එකක් පරදන තරමට සුපිරියට හදපු බස් එකක් මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *