තව ටිකදවසකින් ප්‍රභාකරන් මිතුරෙක් යාලුවෙක් කියයි ගෙදරට ඇවිත් මරල ගියත් සහෝදරයා කියයි එත් අපිටනම් ත්‍රස්තවාදියෙක්ම තමයි

තව ටිකදවසකින් ප්‍රභාකරන් මිතුරෙක් යාලුවෙක් කියයි ගෙදරට ඇවිත් මරල ගියත් සහෝදරයා කියයි එත් අපිටනම් ත්‍රස්තවාදියෙක්ම තමයි අරා පැස්බරා උදේ පාන්දරම ඇමතිගේ රෙදි ගලවමින් වැඩ පටන් ගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *