තමන්ව මහා කෝටිපතියෙක් කර අවසන්ගමන් ගිය තමන් ඇතිකරපු ගවයාට අවුරුදු 37ක් තිස්සේ මේ මනුස්සයා කරපු දේ ඇහුවොත් ඔබගේත් දෙලොව රත්වෙයි

තමන්ව මහා කෝටිපතියෙක් කර අවසන්ගමන් ගිය තමන් ඇතිකරපු ගවයාට අවුරුදු 37ක් තිස්සේ මේ මනුස්සයා කරපු දේ ඔබත් විශ්මයට පත්වේවි.කවදාවත් කවුරුත් නොකරපු දෙයක් හරකෙක් වෙනුවන් කරන ලොව සිටින එකම මිනිසා ගැන තමා මේ කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *