තමන්ගේ දියණියට වයස 18 වුනු ගමන් ලක්ෂ 7ට විකුණන අරුමපුදුම රට මෙන්න ලෝකේ ඕනෑම තරුණයෙකුට කැමති තරුණියක් ගන්න පුළුවන්

සියල්ල විකිණෙන ලෝකයේ නව යොවුන් වියේ දැරිවියන් මනාලියන් ලෙස විකුනන පොලක් ගැන වාර්තා වන්නේ බල්ගේරියාවෙන්.මේ එම චාරිත්‍රය සිදුවෙන හැටි පිළිබඳවයි ලෝකේ ඕනෑම තරුණයෙකුට ඕනෑම තරුණියක් ගන්න පුළුවන් මෙතනට ගියොත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *