උදේ කෑමට ඉදිආප්ප 80යි බිත්තර 2යි, ගෙදර කෑම එකයි කෑම ණය ගෙවන්න බැංකුවෙන් 70 දාහක් අරන් යකාගේ කෑමක් නේ යකෝ මේක

උදේ කෑමට ඉදිආප්ප 80යි බිත්තර 2යි, ගෙදර කෑම මුලයි කෑම ණය ගෙවන්න බැංකුවෙන් 70දාහක් අරන් යකාගේ කෑමක් නේ යකෝ මේක

උදේ දවල් ණයට හෝටලයකින් කෑම කා බැංකු ණයක් ගෙන හෝටලයේ ණය පියවූ පුද්ගලයකු පිළිබඳව පිස්සු හැදෙන කතාවක් මෙන්න බලන්නකෝ මෙයා කාලා තියෙන කෑම

https://youtu.be/pq4nxK6336o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *