උදේට නැගිට්ට ගමන් කවදාවත් ඇඳ අස් කරන්න එපා ඇඟේ ලේ වතුරවෙන හෙළිදරව්ව මෙන්න ඔබ අපට ස්තුති කරයි

උදේට නැගිට්ට ගමන් කවදාවත් ඇඳ අස් කරන්න එපා ඇඟේ ලේ වතුරවෙන හෙළිදරව්ව මෙන්න මෙය නරඹන ඔබ අපට ස්තුති කරයි උදේට නැගිට්ට ගමන් කවදාවත් ඇඳ අස් කරන්න එපා මෙය නැරඹු පසු කවදාවත් ආයේ ඔබනම් උදේට ඇඳ අස් කරන එකක් නැහැ මෙන්න බලන්නකෝ වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින්…ඔබත් අනිවාර්යෙන් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න..අනිත් අයත් දැනුවත් කරන්න share කරන්න…

https://youtu.be/jCkcKcWQhBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *