ඉතා කලාතුරකින් ඇතිවන වලාකුළු සුනාමියක් මෙන්න මේවා බලන්න ඇස් පිං කරලා තියෙන්න ඕන ලොවක් විමතියට පත්කළ සුනාමිය මෙන්න

ඉතා කලාතුරකින් ඇතිවන වලාකුළු සුනාමියක් මෙන්න මේවා බලන්නත් ඇස් පිං කරලා තියෙන්න ඕන

ඇත්ත⁣ටම මෙය සත්‍ය සිදුවීමක් ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවි රාශියක් ද මේ සිදුවිම ගැන වාර්තා කර තිබුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *