අපි උදම් ඈනුවා අපිව අල්ලන බෑ කියලා, අද අපි අසරනයි බෑටලුවොත් අපිව බිම් දාගේන කනවා

ඔව් අපි නෑගිට්යි…. අල්ලන්නවත් බෑරි තරම් අපේ ක්‍රිකට් ගෑන අපි උදම් ඈනුවා අපිව අල්ලන බෑ කියලා අද අපි අසරනයි… බෑටලුවොත් අපිව බිම් දාගේන කනවා… දුකට බනිනවා… අයේත් බලනවා..අයේත් කනව…. අයේත් බනිනවා… අපිත් වෑටිලා උනුත් වෑටිලා… අපිට උනුත් නෑ… උන්ට අපිත් නෑ…. අවුරුදු 16ක් ලොක කුසලාන වලට හුරේ දදා අප්පුඩි ගහපු අපි…අද මොන හුත්තේ ක්‍රිකට්ද කියලා කියවේන තෑනටම අසරණ වේලා….

හිස් පිරියඩ් එකක් අවහම පිටු 4.5 ක් කඩලා සෙලොටේප් පරක් ගහලා බන්කු ටික එහට මේහාට් කරලා ක්‍රිකට් ගෑහුවා… එතකොට හොදම උන්ගේ නම් ටික දාගත්තා මම අරු වගේ මම මු වගේ කියලා… සංගලා මයියලා ඩිලාලා, සනාලා,මරලි,අජන්තලා. අපේ පන්තියේත් ගොඩක් හිටියා….

අද ඒ පන්ති කාමරවලම අපේ පොඩි උන්ත් ක්‍රික්ට් ගහනවා ඈති… එ අපේ රටට අපේ කමට අපිට අව ලොකු පිණකට ලෑබිච්ච ක්‍රිකට් පුකේ අමරුවට වේන්න ඈති අපිට ඒ තරම් ක්‍රිකට් මොල් එක තියනවා… හෑබෑයි අද පන්ති කමර වල ඉන්නේ කොලිලා රොහිත්ලා, රුට් ලා විලියම්සිලාඅ වේන්න ඈති….

ගොඩක් කල් යන්නේ නෑ තිසර නෑගිටලා නෑ එත් නෑගිටගේන ඒනනේ… උබලා ඉවර වේනක්ම පුටුවේන් නෑගිටින්න එපා දිනන්න බෑ හබයි හයිල්යිට් වගේ හයේ හතරේ ටිකක් මම උබලට පේන්නන්ම් කියලා යක්ස පෑටියා පෙර නිමිති පහල කරා බිංදු මාල් හයේ එව්් “අයේත්” ගහන්න අරන් බලන්නඅසයි ඉස්සරහට්ට පෑනලා ගහ්ද්දි.. කුසල ගොඩක් කල් යන්න කලින් බලලා නෑති පොඩි උන්ට 96 සනාව පේන්න්ලා තරංගයා එක්ක ඇවිල්ලා ඉවර කරලා තරංගයා එක්කම එලියට යයි…අන්න එදාට සනා ගහද්දි කලුවා ඉවසුවට

තරංගයගේන් වදින ටයිමින් 4,6 අපිටත් හුජ්ජ් යයි සතුට වෑඩි කමට… ලේග්න්ලා වේන්නම ඔනේඅ නෑ වෑටිච්ච. කාලේ ඔලුව උස්සන්න පොඩි උන් දේනනා දුන්න සප් එක ගෑන කතාඅ කරවන්න පොඩි කුසලයි දිකයි සේට් වෙලා ඈන්ජියා ඉවර වෙන්න ලගට ගෙනල්ලා කකුල බෑ කියලා එලියට එද්දි අසෙලයා විකට් පොල්ලක් ගලවන් අපි දිනුවා බන් කියලා ඈන්ජිට කෑ ගහලා කියන දවස ගොඩක් දුරක නෙවෙයි…. එක පරක් අපි මුන් එක්ක ඉමු … මුන් අපිවසතුටු කරයි පිටු 10,12 ක තිරු 20,30 මුගේනමිනුත්. ලියවේයි එක හෑබෑයි පිත්තේන්ද බොලේන්ද කියන්න බෑ එ තරම්
ගැම්මක්.

බටු ඇට දෙකක් උස නැති අකිලයා උබත් ලගදිම මැච් දිනවනවා…ලොකයෙ වෙනස් කරේ පොඩි මිනිස්සු කියලා නිවෙදකයන්ට මතක් කරලා දේයි. අපි තමත් හුත්තේ කිරිකට් වලට අදරේයි.. රැට බිලා ඇවිල්ලා පහුවදාට වැඩට නොගියත් මැච් තියන දවසට එලාම් තියලා නාදා ගන්නවා ඒ තරම් මොල්.. ලේ වලට ඇලිච්ච ⁣දෙයක් අපේන් ඇත් කරන්න බැ හෑමදාම බෑන්ලා අපි අයේ බලනවා අද දිනයි කියලා… හෑබෑයි අපි දිනනවා ඒවේනකම අපි මුන් එක්ක ඉමු

ක්‍රිකට් වලට අදරේ හෑමොටම අදරෙයි
-රමා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *